ФДУ
   Институт за театрологија
 Проекти
 Контакт
 Линкови


© Институт за театрологија, 2004.

[ фестивали | time-line | личности ] [ театролошки изданија | театар-текст мак-драма ]


Театар, Нова македонска драма: Куслеска Весна

Млади македонски драматичари

За авторот
Перо или шест дена работи седмиот одмарај
Замена

______________________________________________________

За авторот

Весна Куслеска
Образование:
1998 - 2002 Општа гимназија „Мирко Милески“ - Кичево
2002 - 2006  Факултет за Драмски уметности  - Скопје

Драмски текстови:
Перо или Шест дена работи, седмиот одмарај, 2003
Кога доцни принцот, 2004
Замена, 2003

Сценарија:
Игли за плетење, 2003
Варвара, 2005
Врата VS Врата, 2006
Иван, 2005