ФДУ
   Институт за театрологија
 Проекти
 Контакт
 Линкови


© Институт за театрологија, 2004.

[ фестивали | time-line | личности ] [ театролошки изданија | театар-текст мак-драма ]


Театар, Нова македонска драма: Ристоска Ана

Млади македонски драматичари

Лилика
Ќерка

______________________________________________________

Лилика

(Драматизација по мотиви на расказот „Лилика“ од Драгослав Михаиловиќ)

Преземи