ФДУ
   Институт за театрологија
 Проекти
 Контакт
 Линкови


© Институт за театрологија, 2004.

[ фестивали | time-line | личности ] [ театролошки изданија | театар-текст мак-драма ]


Театар, Нова македонска драма: Мицевска Маја

Млади македонски драматичари

За авторот
Децата на Лилит
Сликата на Софија
Смртта на Питија

______________________________________________________

За авторот

Маја Мицевска