ФДУ
   Институт за театрологија
 Проекти
 Контакт
 Линкови


© Институт за театрологија, 2004.

[ фестивали | time-line | личности ] [ театролошки изданија | театар-текст мак-драма ]


Гостувања: Албански театар - Скопје

Албански театар - Скопје

2004
2003
2002

______________________________________________________

2004

Истанбул, Турција: Меѓународен театарски фестивал „Простор-сцена“,со претставата „Дервишот и смртта“;