ФДУ
   Институт за театрологија
 Проекти
 Контакт
 Линкови


© Институт за театрологија, 2004.

[ фестивали | time-line | личности ] [ театролошки изданија | театар-текст мак-драма ]


Гостувања: МНТ - Драма

МНТ - Драма

2008
2007
2006
2005
2003
2002

______________________________________________________

2008

Загреб, Хрватска: во театарот „ХНК“, со претстата „Ревизор“.