ФДУ
   Институт за театрологија
 Проекти
 Контакт
 Линкови


© Институт за театрологија, 2004.

[ фестивали | time-line | личности ] [ театролошки изданија | театар-текст мак-драма ]


Гостувања: Народен театар - Битола

Народен театар - Битола

2006
2005
2004
2003
2002

______________________________________________________

2006

Подгорица, Црна Гора: Фестивал НЕТА, со претставата „Женидба“.

Бургас, Бугарија: Фестивал „На Брегот“, со претставата „Женидба“.

Елбасан, Албанија: Фестивал „Скампа“, со претставата „Женидба“..

Букурешт, Романија:Фестивал „Јон Лука Караѓале“, со претставата „Макбетт“.