ФДУ
   Институт за театрологија
 Проекти
 Контакт
 Линкови


© Институт за театрологија, 2004.

[ фестивали | time-line | личности ] [ театролошки изданија | театар-текст мак-драма ]


Гостувања: Драмски театар - Скопје

Драмски театар - Скопје

2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002

______________________________________________________

2009

Перт, Австралија:  со претставите „Умри машки“  и „Како да ја убиеш сопругата и зошто“.