, 2004.

[ | time-line | ] [ | - - ]


: -

-

2002
Σ


ȣ


20032004


(EVERYMAN)
2005
2006
2007

Ȍ
2008.
Σ ȣ
΍
2009
20102012 -

201121 (geNOcide 21)

2012
Ȍ

2013


______________________________________________________: 11.04.2009


: ,

:
,

:
-,

:
-,

:
ȣ

:
,

:
ȍ, -
, -
, -
ȍ, -
, -

:
, -
, -
, -
, -


:.