, 2004.

[ | time-line | ] [ | - - ]


: -

-

2002
Σ


ȣ


20032004


(EVERYMAN)
2005
2006
2007

Ȍ
2008.
Σ ȣ
΍
2009
20102012 -

201121 (geNOcide 21)

2012
Ȍ

2013


______________________________________________________: 16.01.2009


: ,

:
,

:
,

:
-ȍ, - ;
ȍ, - ;
, -
, - ; ; ;
, - -;
Ŋ, - -;
, - ; ;
, -
ȍ, -


: