, 2004.

[ | time-line | ] [ | - - ]


: -

-

2002
Σ


ȣ


20032004


(EVERYMAN)
2005
2006
2007

Ȍ
2008.
Σ ȣ
΍
2009
20102012 -

201121 (geNOcide 21)

2012
Ȍ

2013


______________________________________________________

΍

: 20.07.2008


: ,

:
,

:
,

:
,

:
,

:
,
,
,
,
, -
,
,
,
,
,
ȍ,
,
,

:
, -
, -
, -
, -: