ФДУ
   Институт за театрологија
 Проекти
 Контакт
 Линкови

Почетна страница© Институт за театрологија. 2004
сите права се задржани

[ фестивали | time-line | личности ] [ театролошки изданија | театар-текст ]


MУЗЕЈ ОN LINE

Васко ТАШКОВСКИ - сценографии и сценографски скици


Сценографија за Фестивалот „Охридско лето“, 1981г.

Сценографска скица за ТВ драмата „Нешто многу деликатно“, 1970г.

Сценографија за ТВ драмата
„Нешто многу деликатно“, 1970г.

Сценографија за ТВ емисијата за деца „Пссст“, 1970г.


Сценографска скица за ТВ драмата „Мува“, 1971г.

Сценографска скица за ТВ драмата „Дочек“, 1971г.

Сценографија за ТВ филмот
„Луѓе и птици“, 1972г.


Сценографска скица за ТВ филмот „Луѓе и птици“, 1972г.

Сценографија за ТВ филмот
„Луѓе и птици“, 1972г.

Сценографска скица за ТВ филмот „Луѓе и птици“, 1972г.

Сценографска скица за ТВ драма „Илинка“, 1975г.

Сценографска скица за ТВ филмот „Вител“, 1972г.

Сценографија за ТВ филмот
„Вител“, 1972г.

Сценографска скица за ТВ драма „Ветар во кутија кибрит“, 1972г.

Сценографска скица за ТВ драма „Ветар во кутија кибрит“, 1972г.Театарска маска (трагична-аверс и комична-реверс) амулет (вис.: 2.1; шир.:1.1 см.), слонова коска; Наоѓалиште: Театарот во Лихнидос; датација: II век н.е.