ФДУ
   Институт за театрологија
 Проекти
 Контакт
 Линкови

Почетна страница

© Институт за театрологија. 2004

[ фестивали | time-line | личности ] [ театролошки изданија | театар-текст ]


Проекти :: Реализирани

Театарот на почвата на Македонија од антиката до денес


Проектот е резултат од макропроектот Историја на културата на почвата на Македонија, што го реализира МАНУ, додека  Институтот го координира неговиот театролошки сегмент.

Проект е целосно финансиран од МАНУ.