ФДУ
   Институт за театрологија
 Проекти
 Контакт
 Линкови

Почетна страница

© Институт за театрологија. 2004

[ фестивали | time-line | личности ] [ театролошки изданија | театар-текст ]


Проекти :: Реализирани

Петре Прличко - монографија
Врз основа на истражување на личната архива на Петре Прличко, која се чува во Институтот за театрологија, како и врз истражувања на другите (многубројни) театролошки извори, примарни и секундарни, подготвена е монографијата за еден од најголемите актери во историјата на македонскиот театар.

Освен текстови на повеќемина автори, кои го објаснуваат „феноменот Прличко“, книгата содржи и прецизно систематизирана/дескрибирана театрографска/театролошка граѓа, како и над 300 фотографии.

Издавач на оваа книга е „Магор“ од Скопје.