ФДУ
   Институт за театрологија
 Проекти
 Контакт
 Линкови

Почетна страница

© Институт за театрологија. 2004

[ фестивали | time-line | личности ] [ театролошки изданија | театар-текст ]


Проекти :: Планови

Монографија за Театарот на Ромите „Пралипе“

Рахим Бурхан, уметнички директор на ПралипеФормиран 1971 година во Скопје, Театарот на Ромите „Пралипе“ мошне бргу успева да ги освои не само театарските простори во некогашната заедничка држава, туку и да се афирмира на поширокиот европски простор. Овој специфиен, исклучително оригинален театар, кој од 1991 година работи во Германија, несомнено е еден од најекспонираните балкански театарски ансамбли во светот.

По повод 35-годишнината од континуирана дејност на „Пралипе“ (2006), Институтот за театрологија планира да подготви и објави соодветната монографија, која би била публикувана на македонски, англиски и германски јазик.