ФДУ
   Институт за театрологија
 Проекти
 Контакт
 Линкови

Почетна страница

© Институт за театрологија. 2004

[ фестивали | time-line | личности ] [ театролошки изданија | театар-текст ]


Проекти :: Планови

Подготовки за издавање на дополнетото издание на дигиталната театарска енциклопедија (ДВД)

Продолжувајќи ги истражувањата на примарниот театрографски материјал, врз основа на кој континуирано се проверуваат и коригираат податоците што веќе се внесени во МАКЕДОНСКАТА ТЕАТРОЛОШКА ДАТА-БАЗА, истражувачкиот тим на Институтот за театрологија постојано ги дополнува своите знаења за развојот на театарот на македонската почва.

Оттука, како особен предизвик, соработниците на Институтот проценуваат дека следното издание на енциклопедијата ТЕАТАРОТ НА МАКЕДОНСКАТА ПОЧВА би требало да го објават и во технолошки помоќна варијанта: како ДВД издание, коешто, освен што би презентирало подетална и пообемна фактографија од онаа на ЦД-ромот (2002), би овозможило и апликација на повеќе медиумски сензации.
 
Ваквото издание би можело да биде објавено во текот на 2007 година.