ФДУ
   Институт за театрологија
 Проекти
 Контакт
 Линкови

Почетна страница

© Институт за театрологија. 2004

[ фестивали | time-line | личности ] [ театролошки изданија | театар-текст ]


Проекти :: Реализирани

Чехов и ние


Симпозиумот е организиран во соработка со МТФ „Војдан Чернодрински“ во Прилеп, по повод одбележување на Меѓународна одина на Чехов, прогласена од УНЕСКО.

Во текот на 2005 треба да биде објавен зборник со симпозиумските трудови.

Проект е целосно финансиран од МТФ „Војдан Чернодрински“, Прилеп.