ФДУ
   Институт за театрологија
 Проекти
 Контакт
 Линкови© Институт за театрологија, 2004.

[ фестивали | time-line | личности ] [ театролошки изданија | театар-текст мак-драма ]


  Theatra

Theatra е независен театар кој го носи создавањето на театарот на ново ниво, кое ја враќа потребата од случување театар во секоја смисла, подигнување на неговите стандарди во нови уметнички форми, облици и значења. Целта на Theatra не е да предизвика револуција во она кое театарот го носи со себе и го претставува,
туку сама по себе да биде форма на оригиналност која ги отвора можностите за иновација во театарот, за негово доживување низ нови призми и перспективи, преку тимови од млади креативци за кои театарот е многу повеќе од штици, зборови и движења.

Адреса: бул. Кочо Рацин 19a, 1000 Скопје, Македонија;
тел: 070 666 055
маил: contact@theatra.org


      репертоар: Театра
      рецензии: Театра