ФДУ
   Институт за театрологија
 Проекти
 Контакт
 Линкови© Институт за театрологија, 2004.

[ фестивали | time-line | личности ] [ театролошки изданија | театар-текст мак-драма ]


  100 години Прличко

На 13 март 2007 се исполнуваат точно 100 години од раѓањето на Петре Прличко, легендарниот македонски актер, еден од неколкумина најреспективни и најрелевантни актери во балканската театарска историја.
Прогласувајќи ја наредната 2007 година за ГОДИНА НА ПРЛИЧКО, македонскиот театар, македонската театролошка наука, но и севкупната македонска јавност не го одбележуваат само вековниот јубилеј на еден исклучителен актер, туку ја маркираат и една важна епоха во развојот на македонската култура.


      текст: Година на Прличко