ФДУ
   Институт за театрологија
 Проекти
 Контакт
 Линкови© Институт за театрологија, 2004.

[ фестивали | time-line | личности ] [ театролошки изданија | театар-текст мак-драма ]


  Театролошки студии

Научни студии кои го детерминираат, елаборираат и дескрибираат театарот според теориско-методолошките проучувања.


      текст: Театролошки студии